Our group of ladies at the 2013 Flora Women's Mini Marathon

Our group of ladies at the 2013 Flora Women’s Mini Marathon